Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ESOP 2020