Văn bản xác nhận của UBCK về Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ