Thông báo vv Mua lại trái phiếu VPBANK.BOND.2018.06