Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông- lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ