Công bố thông tin về việc nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore