Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước