Giải trình biến động lợi nhuận quý III.2019 so với cùng kỳ