Công bố thông tin về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP 2018 đợt 1