Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành