Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP từ cổ phiếu quỹ