Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 566/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1