Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ