Công bố bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty