CBTT vv Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ