Công bố thông tin về việc nhận được CV của UBCK về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế