CBTT vv Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc khối Tài chính