CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019