CBTT NQHĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến bằng văn bản