CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền thông báo cổ đông