CBTT báo cáo giao dịch của người nội bộ ngày 1/11/2019