Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VPB