Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ