Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 13/06/2018