Thông báo chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức để nhận cổ tức bằng tiền