Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018