Nghị quyết HĐQT VPBank vv Phương án chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu