Nghị quyết HĐQT về Phương án mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ