Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường trực VPBank