Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần