Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt DS thực hiện quyền cổ đông