Công bố thông tin văn bản số 5640/UBCK-QLCB vv Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của VPB