Công bố thông tin báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ của VPB