CBTT công văn số 6619/UBCK-QLCB vv Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP