Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về khoản vay trung hạn từ IFC

not-mobile
Chat với VPBank