Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ trong ngày 29/05/2017