Thông báo chốt danh sách đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPBank