NQ HĐQT vv Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu năm 2017