Nghị quyết ĐHĐCĐ vv đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu