Hồ sơ xin ý kiến cổ đông về việc bầu thay thế thành viên BKS