Hồ sơ gửi cổ đông VPBank về việc khóa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài