Đính chính thông tin trong báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ