ĐHĐCĐ VPBank thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế thành viên BKS