Công bố thông tin vv Phát hành cổ phiếu để tăng cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu