Công bố thông tin vv Chốt DS chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.