Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành