Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung chứng khoán và niêm yết chứng khoán