Xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho nhà đầu tư