Thông báo về việc chốt danh sách chia cổ tức và cổ phiếu thưởng