Thông báo chốt DS cổ đông thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPBank