Thông báo chốt DS cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản